دومین همایش ملی علوم جغرافیایی دانشگاه پیام نور سراسر کشور

دومین همایش ملی علوم جغرافیایی دانشگاه پیام نور سراسر کشور

دومین همایش ملی علوم جغرافیایی دانشگاه پیام نور سراسر کشور در تاریخ ۱۵ مهر ۱۳۸۸ تا ۱۶ مهر ۱۳۸۸ توسط دانشگاه پیام نور ارومیه در شهر ارومیه برگزار گردید.


محورهای دومین همایش ملی جغرافیا

- بررسی شیوه های نوین آموزش در حوزه علوم جغرافیا
- گرایش های جدید در جغرافیا
- جغرافیا در برنامه ریزی شهری
- جغرافیا در برنامه ریزی روستایی
- جغرافیا در مخاطرات محیطی
- جغرافیا و مخاطرات انسانی
- جغرافیا وبرنامه ریزی توریسم
- جغرافیا در برنامه ریزی اقتصادی
- پژوهش های اقلیم شناسی
- پژوهش های GIS- سنجش از دور
- مطالعات سیاسی و نظامی
- برنامه ریزی منطقه ای وآمایش سرزمین
- پژوهش های ژئومورفولوژی