اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی- اسلامی و هویت گمشده آن

اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی- اسلامی و هویت گمشده آن

The First National Conference of Islamic Architecture & Urban Design & Definition Sustainable Based on Islamic & Iranian Lose(Absent) Idendity

پوستر اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی- اسلامی و هویت گمشده آن

اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی- اسلامی و هویت گمشده آن در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۹۲ توسط مرکزآموزش علمی - کاربردی زاهدان2 و تحت حمایت سیویلیکا در شهر زاهدان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

معماری و شهرسازی اسلامی :
- شناخت ارزش هاومفاهیم معماری وشهرسازی اسلامی
- راهبردها وراهکارهای تحقق نظریه های معماری وشهرسازی اسلامی
- تاثیر فرهنگ  وبازپروری هویت فرهنگی در معماری بومی
- نمودهای معماری سنتی واسلامی در معماری و شهرسازی ایران
- جایگاه معماری وشهرسازی اسلامی در جهان معاصر
- واقع گرایی و آرمان گرایی معماری وشهرسازی اسلامی
- نقد وتحلیل نظریه پردازان،پژوهشگران ومعماران معاصر ملی وبین المللی در زمینه معماری وشهرسازی اسلامی
- روش های نظریه آفرینی در معماری وشهرسازی اسلامی
 
مهندسی معماری و توسعه پایدار :
- معماری پایدارو هویت شهری
- نقش انرژی های نو در معماری بومی
- مفهوم شناسی معماری وشهرسازی معاصر
 
معماری و گردشگری :
- گردشگری ومعماری بانگاه فرهنگی-مذهبی
- مرمت بافت ها وآثار تاریخی بانگرش به حفظ هویت آثارو جلب گردشگران
 
جامعه شناسی و روانشناسی شهری :
- فرهنگ شهر نشینی وحقوق شهروندی با محوریت روانشناسی محیطی در جهت تعامل فضاهای شهری
- نقش،جایگاه وتاثیر شهروندان در تحقق توسعه پایدار شهری
 
شهرسازی و توسعه پایدار :
- شناخت موانع،محدودیتها وشاخصهای توسعه شهری پایدار
- کاربرد فن آوری های نوین در توسعه  شهری جدید
- جایگاه شهرداریها و شورا ها در اجرایی کردن مفاهیم توسعه پایدار شهری
- جایگاه طراحی ومعماری سبز در شهرسازی پایدار
- اهمیت محیط و مصالح برمعماری بومی والگوبرداری در جهت ساخت فضاهای شهری پایدار
- تنگناها وچالش های پیش روی توسعه  پایدار شهری
 
سازه ، زلزله و بهسازی لرزه ای :
- نقش مصالح بومی در سازه های نوین شهری
- روشهای  بهسازی ومقاوم سازی سازه ها در بافتهای فرسوده شهری و کاهش خطرپذیری
- تاثیر تکنولوژری جدید ساخت در بافتهای فرسوده شهری
 
طراحی محیط زیست شهری :
- اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهر سازی در شهرها
- طراحی شهری،بهسازی منظر،نماهای شهری و محیط زیست
- خشکسالی،تغییر اقلیم و تاثیر آن بر فرسایش بادی وطوفان های پر گرد غباروپیامد های زیست محیطی در فضاهای شهری
- مهندسی محیط زیست وراهکارهای رسیدن به توسعه پایدار

 مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی- اسلامی و هویت گمشده آن