دومین کنگره ملی شنوایی شناسی و آلودگی صوتی ایران

دومین کنگره ملی شنوایی شناسی و آلودگی صوتی ایران

دومین کنگره ملی شنوایی شناسی و آلودگی صوتی ایران در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۸۹ تا ۷ اردیبهشت ۱۳۸۹ توسط گروه شنوایی شناسی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران و انجمن شنوایی شناسان ایران در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای کنگره
۱- تاثیرات سوء صدا بر شنوایی انسان
۲- تاثیرات غیر شنیداری صدا بر انسان
۳- حفاظت شنوایی
۴- تاثیرات روان شناختی صدا
۵- صدا و کیفیت زندگی
۶- صدا و صنایع نظامی
۷- صدا و جنگ و تحمیلی
۸- صدا و ارتعاش
۹- صدا و قوانین مربوط به آن
۱۰- موسیقی و آلودگی صوتی
۱۱- ارزیابی و کنترل صدا
۱۲- آلودگی صوتی و محیط زیست جانوری و گیاهی
۱۳- کنترل صدا و روش های آن
۱۴- کنترل صدا و تکنولوژی های نوین
۱۵- صدا و کنترل آن در ماشین آلات صنعتی
۱۶- صدا در معادن و صنایع معدنی
۱۷- کنترل صدا در صنعت خودرو
۱۸- کنترل صدا در صنعت ساختمان و صنایع وابسته
۱۹- ابزارهای فردی کنترل و پیشگیری صدا
۲۰- صدا و طراحی بزرگراه ها
۲۱- صداو حمل و نقل شهری و برون شهری
۲۲- صدا و حمل ونقل هوایی ، ریلی و دریایی
۲۳- آلودگی صوتی و صنایع کوچک
۲۴- آلودگی صوتی و ارتقاء سلامت
۲۵- نقش رسانه و آلودگی صوتی
۲۶- صدا و جاذبه های آن
۲۷- غربالگری شنوایی در جوامع ( نوزادان مدارس ، کارنجات،  ……….. )
۲۸- آلودگی
۲۹- تشخیص و توانبخشی