اولین کنفرانس ملی چشم انداز آینده معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار

اولین کنفرانس ملی چشم انداز آینده معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار

پوستر اولین کنفرانس ملی چشم انداز آینده معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار

اولین کنفرانس ملی چشم انداز آینده معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ تا ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط مرکز تحقیقات نقش غدیر معماری و شهرسازی و دانشگاه مازندران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر ساری برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


ویژگی‌های بارز و انحصاری برگزاری مراسم

1-این  همایش می‌تواند به احیای روح معماری و شهرسازی ایرانی با رویکرد توسعه پایدار بیانجامد.
2-موضوع همایش می‌تواند زمینه ساز تولید علم در حوزه های معماری و شهرسازی با مقیاس ملی گردد.

 

اهداف همایش:

1. بازشناسی تأثیرتوسعه پایدار در چشم‌انداز آینده معماری و شهرسازی 
2. شناخت چالش‌های معماری و شهرسازی معاصر و یافتن راهکار با رویکرد توسعه پایدار
3. یافتن راهکارهایی جهت تحقق اهداف چشم‌انداز توسعه 1404 ایران در راستای تحقق توسعه پایدار معماری و شهرسازی
4. امکان‌سنجی ساخت بناهایی با پاسخگویی به اصول معماری و شهرسازی پایدار
5. دستیابی و معرفی ایده‌های نوین در زمینه معماری و شهرسازی پایدار

 

محورهای همایش:

معماری
1.    تکنولوژیهای نوین و معماری در افق توسعه پایدار
2.    جایگاه انرژیهای نو در چشمانداز معماری پایدار
3.    کاربرد مصالح نوین در چشمانداز معماری آینده
4.    نقش مباحث مقررات ملی ساختمان در تحقق توسعه پایدار
5.    شیوه‏‎ها و فرآیند آموزش معماری و تحقق معماری پایدار
6.    رابطه متقابل هویت در معماری و توسعه پایدار
7.    بازشناسایی تجربیات معماری بومی در راستای توسعه پایدار
8.    رابطه متقابل میان ساره، برق، مکانیک، معماری و توسعه پایدار

 
شهرسازی:
1.    فناوریها و تکنولوژیهای نوین حوزه شهری در افق توسعه پایدار
2.    تعامل انرژیهای نو و شهرسازی با رویکرد پایداری
3.    تعامل فضایی منظر شهری و چشمانداز آینده شهرسازی با رویکرد پایداری
4.    جایگاه حوزههای سهگانه توسعه پایدار در چشمانداز آینده شهرهای پایدار
5.    رابطه متقابل هویت در شهرسازی و توسعه پایدار
6.    بازشناسایی تجربیات شهرسازی بومی در راستای توسعه پایدار
7.    تأثیرات متقابل شیوه‎های آموزش شهرسازی و تحقق توسعه پایدار
8.    رابطه‏ متقابل میان سازه، برق، مکانیک و شهرهای پایدار
 
شرح تفصیلی محورهای همایش:
 
معماری:
    تکنولوژیهای نوین و معماری در افق توسعه پایدار
        استفاده از تکنولوژی به منظور احیای معمای بومی و الگوبرداری از آن
        ساختمانهای هوشمند و معماری پایدار در افق معماری آینده
        اثرات بکارگیری تکنولوژی در مراحل طراحی، اجرا و بهرهبرداری در ساختمانهای پایدار
 
    جایگاه انرژیهای نو در چشمانداز معماری پایدار
        بهرهوری اقتصادی و مدیریت مصرف منابع انرژی در چشمانداز آینده صنعت ساختمان
        توانمندیها و تنگناها در مسیر استفاده از انرژیهای نو در صنعت ساختمان
        اثرات استفاده از انرژیهای نو بر طرحریزی ساختمانها در افق توسعه پایدار

   کاربرد مصالح نوین در چشمانداز معماری آینده
        بازشناسایی تجربیات معماری بومی در انتخاب مصالح با رویکرد پایداری
        تأثیرات زیستمحیطی استفاده از مصالح نوین در افق معماری فردا
         ملاحظات اجرایی در انتخاب مصالح ساختمانی با رویکرد پایداری در چشمانداز معماری فردا

     نقش مباحث مقررات ملی ساختمان در تحقق توسعه پایدار
         جایگاه آموزش ضوابط و آییننامهها در تحقق معماری پایدار
         بررسی رویکرد مقررات ملی ساختمان در مواجهه با مؤلفههای توسعه پایدار
         مقایسه استانداردهای جهانی و آییننامههای ملی در افق معماری آینده با رویکرد پایداری

     شیوه‏‎ها و فرآیند آموزش معماری و تحقق معماری پایدار
         تعامل شیوه‏‏‎های آموزش آکادمیک معماری و مقتضیات صنعت ساختمان
         جایگاه حوزه‎های سه گانه توسعه پایدار در رویکردهای آموزش معماری
         مقایسه ملاحظات اجرایی معماری پایدار با سرفصل دروس آکادمیک معماری
 
     رابطه متقابل هویت در معماری و توسعه پایدار
         نقش توسعه پایدار در حل بحرانهای هویتی موجود در حوزه معماری
         اثرگذاری اصول هویت فرهنگی بر مبانی نظری طرحهای معماری با رویکرد پایداری
         مؤلفههای هویتساز در چشمانداز آینده معماری پایدار
 
    بازشناسایی تجربیات معماری بومی در راستای توسعه پایدار
         شناسایی توانمندی‎های معماری بومی در پاسخ به مؤلفه‎های معماری پایدار
         معرفی راهکارهای الگوبرداری از معماری بومی به منظور تحقق توسعه پایدار
         روش‎های بهره‎برداری از انرژی‎های پاک در معماری بومی
 
    رابطه متقابل میان ساره، برق، مکانیک، معماری و توسعه پایدار
         ملاحظات اجرایی در تأسیسات ساختمان و تحقق معماری پایدار
         سیستم‏‏‎های سازه‎ای نوین و معماری پایدار
         طراحی یکپارچه سازه، تأسیسات و معماری به منظور تحقق توسعه پایدار
 

شهرسازی:
   فناوریها و تکنولوژیهای نوین حوزه شهری در افق توسعه پایدار 
       شهرهای هوشمند در افق توسعه پایدار
       تأثیر فناوریهای نوین در برنامهریزیهای کلان شهری با رویکرد پایداری
       اثرات متقابل تکنولوژی و وضع موجود شهرها در چشمانداز آینده شهرهای پایدار

    تعامل انرژیهای نو و شهرسازی با رویکرد پایداری
        مدیریت شهری با هدف کاهش استفاده از منابع انرژی
        بررسی زیرساختهای شهری موجود به منظور بکارگیری انرژیهای نو در صنعت ساختمان
        اثرات ناشی از بکارگیری انرژیهای نو در طرحهای کلان شهری

   تعامل فضایی منظر شهری و چشمانداز آینده شهرسازی با رویکرد پایداری
        انگاره های طراحی منظر و فضاهای شهری با رویکرد ارتقای تعاملات اجتماعی
        ملاحظات زیستمحیطی در طراحی منظر شهری با رویکرد پایداری
        آسیب شناسی منظر شهرهای امروز در چشمانداز آینده شهرها

     جایگاه حوزههای سهگانه توسعه پایدار در چشمانداز آینده شهرهای پایدار
        تأثیر مؤلفههای پایداری اجتماعی بر ارتقا کیفیت فضایی-کالبدی شهرها در افق شهرسازی
        پایش ملاحظات زیستمحیطی در طرحهای کلان شهری
        گونه شناسی پایداری اقتصادی در برنامهریزیها و طرحهای شهری

  رابطه متقابل هویت در شهرسازی و توسعه پایدار
        ارزیابی توانمندی شهرهای امروز در ارتقای هویت فرهنگی با رویکرد پایداری
        تعامل میان هویت فرهنگی و پایداری اجتماعی در چشمانداز شهرهای آینده
        استفاده از نمودهای هویت فرهنگی (محله محور) در بهسازی وضع موجود شهرها به منظور تحقق توسعه پایدار
 
   بازشناسایی تجربیات شهرسازی بومی در راستای توسعه پایدار
         شناسایی توانمندی‎های شهرسازی بومی در پاسخ به مؤلفه‎های سازنده شهرهای پایدار
         معرفی راهکارهای الگوبرداری از شهرسازی بومی به منظور تحقق توسعه پایدار
         روش‎های بهره‎برداری از انرژی‎های پاک در شهرسازی بومی
 
    تأثیرات متقابل شیوه‎های آموزش شهرسازی و تحقق توسعه پایدار
        تعامل شیوه‏‏‎های آموزش آکادمیک و نیازهای شهری جوامع
        جایگاه حوزه‎های سه گانه توسعه پایدار در رویکردهای آموزش طراحی شهری و برنامه‎ریزی
        مقایسه ملاحظات اجرایی آفرینش شهرهای پایدار با سرفصل دروس آکادمیک معماری
 
     رابطه متقابل میان سازه، برق، مکانیک و شهرهای پایدار
        ملاحظات اجرایی در طراحی تأسیسات و سازه‏‎ها در مقیاس شهری
        شهرهای پایدار و سیستم‎های سازه‎ای نوین
        ملاحظات اجرایی در زیرساخت‎های سازه‎ای و تأسیساتی با هدف آفرینش شهرهای پایدار

          مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی چشم انداز آینده معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار