دومین همایش ایمنی هوانوردی

دومین همایش ایمنی هوانوردی

02nd Aerospace Safety Conference

دومین همایش ایمنی هوانوردی در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۸۱ تا ۸ اسفند ۱۳۸۱ توسط پژوهشگاه هوافضا در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ایمنی هوانوردی