اولین کنفرانس بین المللی علوم کاربردی و علوم پایه درایران

اولین کنفرانس بین المللی علوم کاربردی و علوم پایه درایران

First International Conference on Applied Sciences and Basic Sciences in Iran

پوستر اولین کنفرانس بین المللی علوم کاربردی و علوم پایه درایران

اولین کنفرانس بین المللی علوم کاربردی و علوم پایه درایران در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۵ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر همدان برگزار گردید.


اولین کنفرانس بین المللی علوم کاربردی وعلوم پابه در ایران با حمایت مؤثر ارگان ها، سازمان ها و مجامع علمی و دانشگاهی، توسط موسسه علمی وپژوهشی پورسینا ،موسسه کاوشگران علم و دانش بوعلی سینا، گروه علمی وتخصصی علوم پایه بنیاد همایش و موسسه ISEبرگزار خواهد شد.

 

محورهای کنفرانس:

محورهای اصلی علوم کاربردی، مهندسی و علوم پایه
مهندسی عمران
مهندسی معماری
مهندسی مکانیک
مهندسی برق
مهندسی هوا وفضا
مهندسی محیط زیست
مهندسی کشاورزی
 مهندسی معدن
مهندسی متالوژی
مهندسی صنایع
علوم زمین، زمین شناسی تکتونیک
ژئوفیزیک و هواشناسی
شیمی
فیزیک
فتونیک
زیست شناسی
زیست شناسی- علوم گیاهی
زیست شناسی- علوم جانوری
زیست شناسی دریا
علوم دارویی
روانشناسی بالینی
حقوق
روانشناسی عمومی
زبان انگلیسی
مدیریت
علوم آزمایشگاهی
بیوتکنولوژی
آمار
ریاضیات
علوم کامپیوتر
اقیانوس شناسی
تاریخ و فلسفه علم
علوم شناختی
علوم انسانی
علوم پایه
هنر
محور آزاد مرتبط با محورهای کنفرانس