همایش ملی عسلویه و افق های توسعه اقتصادی ایران در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و ساختمان

همایش ملی عسلویه و افق های توسعه اقتصادی ایران در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و ساختمان

Asalouyeh National Congress and Economical Development Sky Lines of Iran in Scope of Petroleum, Gas, Petrochemical and Building

همایش ملی عسلویه و افق های توسعه اقتصادی ایران در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و ساختمان در تاریخ ۵ شهریور ۱۳۸۷ تا ۷ شهریور ۱۳۸۷ توسط در شهر تهران برگزار گردید.


عسلویه ، شاهراه توسعه و بالندگی اقتصاد ایران و چشم اندازی برتر در صنعت نفت جهان 
  نقش راهبری و حمایتی شرکت SPEC از تولیدکنندگان تجهیزات صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی 
  جایگاه و سهم صنعت نفت در سند چشم انداز توسعه ایران 
  نقش حیاتی صنعت نفت ایران در تامین امنیت جهانی انرژی  
  صنعت نفت ، شناخت بازارهای جهانی و راه های نفوذ در آن 
  فرصت ها و هزینه های سرمایه گذاری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و ساختمان  
  اثرات تحریم های اقتصادی در صنعت نفت ایران ; تهدید ها و فرصت ها ؟ 
  بررسی راه های رفع موانع و تهدیدات بین المللی در صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی و ساختمان  
  شرکت های ایرانی و فرصت های سرمایه گذاری در صنعت نفت،گاز و پتروشیمی و ساختمان 
  پتانسیل های بخش خصوصی و روشهای ورود شرکت های ایرانی در حوزه صنعت نفت، گاز و  
  پتروشیمی و ساختمان