همایش ملی مدیریت تنش خشکی و کمبود آب در زراعت

همایش ملی مدیریت تنش خشکی و کمبود آب در زراعت

همایش ملی مدیریت تنش خشکی و کمبود آب در زراعت در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۸۹ تا ۵ اسفند ۱۳۸۹ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان در شهر ارسنجان برگزار گردید.


 

محورهای همایش:- اثرات کمبود آب بر رشد، فیزیولوژی و تولید گیاهان زراعی
- جنبه های فیزیولوژیک کاهش اثرات تنش خشکی
- جنبه های زراعی بهبود اثرات تنش خشکی
- تغییر روش های آبیاری به منظور به منظور کاهش اثرات خشکی
- تغییر الگوی کشت و معرفی گیاهان جایگزین به منظور کاهش مصرف آب
- نقش تغذیه در کاهش اثرات تنش خشکی در گیاهان
- جنبه های فیزیولوژیک کاهش مصرف آب در زراعت
- روش های زراعی و مدیریتی کاهش مصرف آب در زراعت
- محور ویژه بهبود راندمان مصرف آب در زراعت

 مقالات پذیرش شده در همایش ملی مدیریت تنش خشکی و کمبود آب در زراعت