همایش مدیریت مراتع مناطق خشک

همایش مدیریت مراتع مناطق خشک

Arid Rangeland Management Conference

همایش مدیریت مراتع مناطق خشک در تاریخ ۱ شهریور ۱۳۸۵ توسط دفتر فنی مرتع سازمان جنگلها - مراتع و آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی در شهر کرج برگزار گردید.