اولین طرح تعاملی صنعت با دانشگاه: همایش سالانه پژوهش های کاربردی در علوم مهندسی و پایه

اولین طرح تعاملی صنعت با دانشگاه: همایش سالانه پژوهش های کاربردی در علوم مهندسی و پایه

اولین طرح تعاملی صنعت با دانشگاه: همایش سالانه پژوهش های کاربردی در علوم مهندسی و پایه در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۳ توسط مرکز تحقیق و توسعه آلویام در شهر تهران برگزار گردید.


 اولین طرح تعاملی صنعت با دانشگاه با عنوان همایش پژوهش های کاربردی در علوم مهندسی و پایه ، اسفندماه 1393 با موفقیت برگزار گردیدمقالات پذیرش شده در اولین طرح تعاملی صنعت با دانشگاه: همایش سالانه پژوهش های کاربردی در علوم مهندسی و پایه