نخستین همایش ملی آرشیوی ایران

نخستین همایش ملی آرشیوی ایران

نخستین همایش ملی آرشیوی ایران در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ تا ۲ اردیبهشت ۱۳۸۸ توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران در شهر تهران برگزار گردید.


سازمان اسناد و کتابخانة ملی جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد با همکاری سایر آرشیوهای مهم کشور همزمان با برگزاری نشست اجرایی اتحادیة جنوب و غرب آسیای شورای جهانی آرشیو (سواربیکا) در اردیبهشت 1388 در تهران، همایشی تخصصی در سطح ملی با عنوان «آرشیو برای همه» برگزار کند. هدف از برگزاری این همایش دانش‌افزایی در حوزة آرشیوداری، همگرایی و همکاری هر چه بیشتر آرشیوها و امکان تدوین نظام ملی آرشیوی در کشور است.

محورهای همایش عبارت است از:
1. آرشیوها، کتابخانه‌ها و موزه‌ها: وجوه اشتراک و افتراق
2. همگرایی در آرشیوهای کشور(نوشتاری، دیداری و شنیداری): بایدها و نبایدها
3. نقش آرشیو در پژوهشها
4. لزوم تدوین نظام ملی آرشیوی در کشور
5. مدیریت اسناد الکترونیک
6. آرشیوهای انقلاب و دفاع مقدس در ایران
7. فرایندهای آرشیو
7.1. گردآوری و ارزشیابی
7.2. پردازش و توصیف
7.3. حفظ و نگهداری
7.4. ارائه خدمات و اطلاع رسانی
8. آموزش آرشیوداری
9. اهمیت آرشیوهای خصوصی (خانوادگی- مجموعه ها)