اولین همایش مجازی ره آوران آموزش

اولین همایش مجازی ره آوران آموزش

First Virtual Conference of Training Providers

پوستر اولین همایش مجازی ره آوران آموزش

اولین همایش مجازی ره آوران آموزش در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط انجمن ره آوران آموزش دانش گستر در شهر تهران برگزار گردید.


امروزه رشد نیروی انسانی از طریق آموزش بیش از پیش مورد توجه و تأکید سازمان ها قرار گرفته ‌است. تأکیدی که در کوشش‌های مدیریت نوین، تحولی چشمگیر به‌شمار می‌آید. به بیان دیگر اکنون آموزش کارکنان در ردیف اساسی‌ترین وظایف هر مدیر قرار گرفته است. در این راستا مهم ترین وظیفه مدیر آن است که با تدوین مستمر برنامه‌های آموزشی، راه دگرگون شدن و بهبود کار را هموار نماید. در این راستا آموزش و بهسازی نیروی انسانی اقدامی است که در سطح فردی باعث ارزشمندی فرد، در سطح سازمانی باعث بهبود و توسعه سازمان و در سطح ملی و حتی فراملی منجر به افزایش بهره‌وری و نتایج مترتب بعدی می‌شود. در کل می‌توان گفت یکی از اقدامات زیربنایی که باعث کارآمدی سازمان‌ها می‌شود ایجاد یا در اختیار قرار گرفتن و توسعه پیوسته سرمایه انسانی از طریق آموزش و بهسازی آن است. در حال حاضر آموزش منابع انسانی در سازمان‌های مختلف از جایگاه خاصی برخوردار است زیرا در چند دهه اخیر بیش از هر دوران دیگر در طول تاریخ بشری، علوم و تکنولوژی پیشرفت نموده است این تحول و دگرگونی بحدی است که عصر حاضر را عصر نیم عمر اطلاعات نامیده‌اند. یعنی دورانی که در هر 5 سال، نیمی از اطلاعات بشری منسوخ گردیده و اطلاعات و دانش جدید جایگزین آن می گردد. بنابراین ضروریست در تعیین اولویت‌های آموزشی برای جامعه دانایی محور نقش و جایگاه ویژه‌ای برای توسعه منابع انسانی قایل شویم.
بر این اساس در نظر است اولین همایش مجازی ره آوران آموزش به صورت مجازی برگزار گردد.

اهداف همایش:

• اهمیت و ضرورت های آموزش و توسعه منابع انسانی
• ترویج فرهنگ آموزش در جامعه
• بهبود سطح کیفی فرآیند آموزش
• نقش آموزش در تقویت اخلاق حرفه ای
• شناخت الگوهای آموزش اثر بخش در استفاده بهینه از منابع انسانی
• بسط دانش و به اشتراک گذاری تجارب موفق در حوزه آموزش

محورهای همایش:

- آموزش و بهسازی منابع انسانی در سازمان / صنعت
- آموزش و بهسازی منابع انسانی در دانشگاه / مراکز آموزشی
- آموزش منابع انسانی و تاثیر آن در کیفیت زندگی کاری
- آموزش و توسعه پایدار
- تاثیر جهانی شدن در فرآیند آموزش
- روش و الگوهای نوین آموزش
- شیوه های ارزشیابی و اثربخشی آموزش
- نقش آموزش در ایجاد کارآفرینی فردی و سازمانی
- نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش
- نقش آموزش در تقویت اخلاق حرفه ای
- توسعه منابع انسانی با استفاده از آموزشهای الکترونیکی
- تجربه های کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در زمینه آموزش
- آموزش در سازمانهای پیشرو
- نقش آموزش در ارتقای بهره وری و توانمندسازی نیروی انسانی
- امکان سنجی استقرار آموزش در سازمان