اولین کنفرانس مهندسی انفجار و جایگاه آن در سازندگی کشور

اولین کنفرانس مهندسی انفجار و جایگاه آن در سازندگی کشور

اولین کنفرانس مهندسی انفجار و جایگاه آن در سازندگی کشور در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۹ تا ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۹ توسط انجمن صنفی شرکتهای خدمات آتشکاری و دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در شهر تهران برگزار گردید.


اهداف کنفرانس :
انتقال و تبادل تجربیات متخصصین و پژوهشگران
تبادل نظر و انتقال تجربیات و اطلاعات جدید کارشناسان با یکدیگر
ارائه دست‌آوردهای علمی و عملی نوین
ارتقاء بهره‌وری مهندسی انفجار و کاربرد مواد ناریه
تبیین و تشریح نقش مهندسی انفجار در سازندگی کشور.

محورهای اصلی کنفرانس:
1- نقش مهندسی انفجار در توسعه کشور.
2- مهندسی مواد منفجره و دینامیک انفجار.
3- روشهای انفجار کنترل شده.
4- طراحی و کاربرد عملیات انفجار در پرو‍‍ژه های معدنی.
5- طراحی و کاربرد عملیات انفجار در پروژه های عمرانی.
6- کاربرد انفجار در صنعت نفت.
7- تخریب بنا و انفجارات ویژه.
8- معرفی مواد منفجره تجاری جدید.
9- ارزیابی فنی و اقتصادی عملیات انفجار.
10- ارتعاشات حاصله از انفجار.
11- دستگاه ها و تجهیزات مورد استفاده در عملیات انفجاری.
12- رفتار سنجی و پایش عملیات انفجاری.
13- بهداشت، ایمنی محیط زیست در مهندسی انفجار.
14 قوانین و مقررات و استاندارد های حمل و نقل ،مصرف و ساخت انبار مواد منفجره