پنجمین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران

پنجمین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران

پنجمین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۸۸ تا ۵ اسفند ۱۳۸۸ توسط انجمن جمعیت شناسی ایران و مرکز آمار ایران در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای همایش:
• داده‌ها و ارزیابی: (تعاریف و مفاهیم، جمع‌آوری، پردازش و شاخص‌ها)
• علل و عوامل مؤثر بر مهاجرت: (جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی)
• روندها: (گذشته، حال و چشم‌اندازها)
• پیامدها: (مهاجرت و بازتوزیع جمعیت، مهاجرت و شهرنشینی، مهاجرت و حاشیه‌نشینی، مهاجرت و تحرک جمعیت، مهاجرت و سلامت، مهاجرت به شهر تهران و کلان ‌شهرها، مهاجرت، آسیب‌ها و امنیت اجتماعی ، مهاجرت و توسعه)
• سیاست‌گذاری‌ها: (اهداف، روش‌ها و پیامدها)
• (بین‌المللی، ملی، منطقه‌ای و استانی)