اولین کنگره سالیانه اخلاق پزشکی

اولین کنگره سالیانه اخلاق پزشکی

1st Annual Iranian Medical Ethics Congress

اولین کنگره سالیانه اخلاق پزشکی در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۸۹ تا ۲۹ مهر ۱۳۸۹ توسط مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در شهر تهران برگزار گردید.