بیست و چهارمین همایش بانکداری اسلامی

بیست و چهارمین همایش بانکداری اسلامی

بیست و چهارمین همایش بانکداری اسلامی در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۲ تا ۱۳ شهریور ۱۳۹۲ توسط موسسه آموزش عالی بانکداری ایران در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای همایش:


بررسی روند آثار سیاستهای پولی بر بخش‌های مختلف اقتصاد کشور
- آثار سیاست‌های پولی بر هدف‌گذاری تورمی
- آثار سیاست‌های پولی بر رشد اقتصادی کشور
- آثار سیاست‌های پولی بر نظام بانکی کشور
- بررسی کارآیی ابزارهای سیاست‌های پولی در نظام بانکداری بدون ربا
- مقایسه تطبیقی ابزارهای سیاست‌های پولی در نظام‌ بانکداری متداول و بدون ربا
- استقلال بانک مرکزی و کارآیی سیاست‌های پولی
- بررسی آثار سیاست‌های پولی بر کارآیی بازارهای مالی
- آثار سیاست‌های پولی بر سطح اشتغال و سرمایه‌گذاری
- بررسی استراتژیهای سیاست پولی طی دهه اخیر
- اقتصاد مقاومتی و سیاست‌گذاری پولی

بررسی روند آثار سیاستهای مالی بر بخش‌های مختلف اقتصاد کشور
- کارآیی ابزارهای سیاست‌های مالی و آثار آن بر متغیرهای کلان اقتصادی
- سیاست‌های مالی و آثار آن بر عملکرد بانکهای کشور
- سیاست‌های مالی و آثار آن بر بازارهای مالی
- ارزیابی آثار سیاست‌های مالی بر اشتغال
- ارزیابی آثار سیاست‌های مالی بر تورم
- ارزیابی آثار سیاست‌های مالی بر سرمایه‌گذاری و تولید
- اقتصاد مقاومتی و سیاست‌گذاری مالی

ارزیابی عملکرد سیاست‌های پولی  و مالی در سه دهه اخیر
- ارزیابی عملکرد سیاست‌های پولی طی برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور
- ارزیابی عملکرد سیاست‌های مالی طی برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور
- سیاست‌های پولی و مالی، چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌رو
- سیاست‌های پولی و مالی و ضرورت هماهنگی با سیاست‌های کلان اقتصادی
- مگامی سیاست‌های پولی و مالی، تجربیات سایر کشورها
- سیاست‌های پولی و مالی طی برنامه‌های توسعه اقتصادی و آثار آن بر نظام بانکی کشور
- ارزیابی تحولات ایجاد شده در نظام بانکداری بدون ربا طی سه دهه اخیر

بررسی آسیب‌های اقتصادی ناشی از عدم هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی
- عدم هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی و اثرآن بر رشد اقتصادی
- عدم هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی و اثر آن بر نظام بانکی کشور
- عدم هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی و اثر آن بر مبادلات تجاری کشور
- عدم هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی و اثر آن بر سرمایه‌گذاری
- عدم هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی و اثر آن بر اشتغال
- عدم هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی و اثر آن بر تورم

اثر تحریم‌های اقتصادی بر سیاست‌های پولی و مالی
- اثر تحریم‌های اقتصادی بر سیاست‌های پولی کشور
- اثر تحریم‌های اقتصادی بر سیاست‌های مالی کشور
- تحریم‌های اقتصادی و بانکی از منظر حقوق بین‌الملل
- عدم انطباق تحریم‌های اقتصادی با موازین حقوق بین‌الملل
- بررسی تحریم‌های بین‌الملل از منظر تجارت بین‌الملل و سازمان تجارت جهانی (WTO)

سایر موضوعات مرتبط