بیست و سومین همایش بانکداری اسلامی

بیست و سومین همایش بانکداری اسلامی

23rd Annual Islamic Banking Seminar

بیست و سومین همایش بانکداری اسلامی در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۱ تا ۲۰ شهریور ۱۳۹۱ توسط موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در بیست و سومین همایش بانکداری اسلامی