بیستمین همایش بانکداری اسلامی

بیستمین همایش بانکداری اسلامی

20th Annual Islamic Banking Seminar

بیستمین همایش بانکداری اسلامی در تاریخ ۱ فروردین ۱۳۸۸ توسط موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در بیستمین همایش بانکداری اسلامی