اولین همایش ملی هیدرودینامیک کاربردی ایران

اولین همایش ملی هیدرودینامیک کاربردی ایران

1st Applied Hydrodynamics Conference

اولین همایش ملی هیدرودینامیک کاربردی ایران در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۸۹ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای همایش:
ارزیابی تجربی و نظری نیروهای وارد بر اجسام غوطه ور و مشتقات هیدرودینامیکی
 کاویتاسیون طبیعی و هوادهی شده
تحلیل تجربی و نظری کاویتاسون در پروانه ها و هیدروفویل ها

تحلیل تجربی و نظری کاویتاسیون در مجاری بسته و تجهیزات هیدرومکانیکال سدها و شیرها

کاهش درگ به روش سوپرکاویتاسیون هوادهی شده و طبیعی

 کاهش درگ به کمک تزریق گاز، میکروحباب، ذرات جامد و تزریق مواد پلیمری
 کاهش درگ به روش پوشش دهی مواد هیدروفوبیک، مواد هیدروفیلیک و مواد فعال در سطح
 سیستم های رانش
سیستم های رانش شناورها
سیستم های رانش بدنه های زیر سطحی