پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

05th National Conference on New Ideas in Agriculture

پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۸۹ تا ۲۸ بهمن ۱۳۸۹ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان ( خوراسگان) در شهر اصفهان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی