دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی

دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی

02nd Conference on Agricultural Biotechnology

دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۸۸ تا ۲۵ تیر ۱۳۸۸ توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان در شهر کرمان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی