نخستین همایش تخصصی رفتار شناسی حریق با رویکرد مدیریت پیشگیری و اطفاء در حوادث

نخستین همایش تخصصی رفتار شناسی حریق با رویکرد مدیریت پیشگیری و اطفاء در حوادث

پوستر نخستین همایش تخصصی رفتار شناسی حریق با رویکرد مدیریت پیشگیری و اطفاء در حوادث

نخستین همایش تخصصی رفتار شناسی حریق با رویکرد مدیریت پیشگیری و اطفاء در حوادث در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۹۳ تا ۱ بهمن ۱۳۹۳ توسط موسسه ره آوران آفاق صنعت و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش: 


بررسی الگـوهای رفتـاری انواع حریق در حوادث مختلف نظیر:

- حریقهای شهری، صنعتی، حریقهای حوزه نفت، گاز و پتروشیمی

- حریقـهای شیمیایی،الکـتریکی و حـریقهای ناشـی از انفجـار

- شناخت عوامل موثر در رفتار انواع حریق در حوادث آتش سوزی

- تدوین الزامات مدیریت بحران بر اساس شناخت رفتار حریق در حوادث

- مدیریت پیامد در حوادث آتش سوزی،  مبتنی بر رفتارشناسی انواع حریق

- مدیریت ریسک مبتنی بر شناخت رفتارحریق در حوادث آتش سوزی

- بررسی رفتار انواع حریق در تولید گازهای سمی، میزان حرارت، دود و  ارتفاع

- طراحی برنامه ایمن سازی و حفاظت از خطر مبتنی بر رفتار حریق در حوادث

- شناخت رفتارحریق و برنامه ریزی پیشگیرانه در طراحی فضا، ساختمان و تاسیسات

- طراحی برنامه اطـفاء بر اساس شـناخت رفتار حریق در حوادث آتش سـوزی

- روشهای عملیاتی کنترل و اطفاء با هدف کاهش خسارات جانی و مالی در حوادث

- پیش بینی وانتخاب تجهیزات اطفاء در ساختارهای مختلف  و انواع حریق احتمالی

- شناخت روشها و فناوریهای نوین در پیشگیری و اطفاء انواع حریق در حوادث