اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

First Forum for Agricultural Development of Northwest Provinces

اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور در تاریخ ۱۸ آبان ۱۳۹۰ تا ۱۹ آبان ۱۳۹۰ توسط دانشگاه پیام نور اردبیل در شهر مشگین شهر برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور