چهارمین همایش ادبیات تطبیقی

چهارمین همایش ادبیات تطبیقی

چهارمین همایش ادبیات تطبیقی در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۳۸۵ تا ۳۰ شهریور ۱۳۸۵ توسط دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ادبیات تطبیقی