کنفرانس تحلیل یافته‌های سرشماری 1385

کنفرانس تحلیل یافته‌های سرشماری 1385

کنفرانس تحلیل یافته‌های سرشماری 1385 در تاریخ ۴ دی ۱۳۸۷ تا ۵ دی ۱۳۸۷ توسط پژوهشکده آمار و مرکز آمار ایران در شهر تهران برگزار گردید.