بیست و سومین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی

بیست و سومین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی

23rd Annual Conference on Monetary and Foreign Exchange Policies

پوستر بیست و سومین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی

بیست و سومین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۹۲ تا ۶ خرداد ۱۳۹۲ توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای همایش

آسیب شناسی نظام تامین مالی تولید در کشور:
- نقش نظام تامین مالی موجود در تحریک رشد اقتصادی کشور
- نهادهای مفقود درنظام تامین مالی کشور
- ضرورت طراحی ابزارهای نوین وکاربردی در تامین مالی کشور
- نقش بازار پول و سرمایه در تامین مالی تولید
- نظام تامین مالی موفق، تجربه سایر کشورها
- درجه رقابت پذیری بازار خدمات مالی در کشور
- ساختار مالی بخش شرکتی در اقتصاد ایران
- فرایند و توالی اقدامات در اصلاح نظام تامین مالی
- تامین مالی در شرایط تورم رکودی
 

اقتصاد مقاومتی:
- مقررات زدایی و مقررات گذاری متناسب با شرایط تحریم
- مقررات ارزی و تجاری در شرایط تحریم
- تامین مالی ارزی در شرایط تحریم
- تجربه بحران ارزی سایر کشورها
- راهکارهای برون رفت از رکود تورمی
- راهکارهای مقاوم سازی بانک ها در برابر شوک های اقتصادی
- بازنگری نقش نظام بانکی در شرایط تحریم
- سیاست‌های پولی و اعتباری مناسب در شرایط تحریم
 

نقش و جایگاه نظام بانکی در حمایت از تولید:  
- نقش سیاست‌های اعتباری در مدیریت چرخه‌های تجاری
- تحلیل عملکرد بانک‌ها در تامین مالی بخش های تولیدی
- اثرنوسانات بخش واقعی بر ترازنامه بانک ها و موسسات اعتباری
- ارزیابی سیاست‌های اعتباری دهه 80 و تاثیر آن بر بخش‌های تولیدی
- ارزیابی شاخص‌های سلامت نظام بانکی
- تاثیر استقلال بانک مرکزی براقتصاد کشور
- اثر بسته‌های سیاستی – نظارتی بانک مرکزی بر تولید
- محدودیت نقدینگی بنگاه‌های تولیدی
- حجم نقدینگی مورد نیاز در اقتصاد ایران
- چالش مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول بانک‌ها
- راهکارهای تامین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی