بیست و دومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی

بیست و دومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی

22nd Annual Conference on Monetary and Exchange Rate Policies

بیست و دومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی در تاریخ ۶ خرداد ۱۳۹۱ تا ۷ خرداد ۱۳۹۱ توسط پژوهشکده پولی و بانکی در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در بیست و دومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی