یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

11th Annual Conference of Computer Society of Iran

یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۸۴ تا ۵ بهمن ۱۳۸۴ توسط انجمن کامپیوتر ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران