هشتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

هشتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

8th Annual Conference of Computer Society of Iran

هشتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۸۱ تا ۸ اسفند ۱۳۸۱ توسط دانشگاه فردوسی مشهد در شهر مشهد برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران