کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت

کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت

کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۲ توسط در شهر تهران برگزار گردید.


اهداف کنفرانس:

- ارائه دستاوردهای پژوهشی محققان و پژوهشگران داخلی در زمینه مدیریت و حسابداری
- تبادل دیدگاه ها و بحث پیرامون موضوعات ارائه شده
- معرفی آخرین دستاوردها و فنون مدیریتی و حسابداری در سطح جهان


محورهای کنفرانس:

- اصول و مفاهیم حسابداری
- حسابداری مدیریت
- حسابرسی
- مدیریت مالیمقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت