یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

11th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration

یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۰ تا ۲۰ بهمن ۱۳۹۰ توسط دانشگاه شهید باهنر در شهر کرمان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر