نخستین همایش آبخیزداری و مدیریت استحصال آب در حوضه های آبخیز

نخستین همایش آبخیزداری و مدیریت استحصال آب در حوضه های آبخیز

نخستین همایش آبخیزداری و مدیریت استحصال آب در حوضه های آبخیز در تاریخ ۱ بهمن ۱۳۸۰ توسط پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری در شهر بوشهر برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش آبخیزداری و مدیریت استحصال آب در حوضه های آبخیز