اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی، علوم دامی و صنایع تبدیلی کشاورزی

اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی، علوم دامی و صنایع تبدیلی کشاورزی

The First International Conference on Agriculture , Animal Science and Agricultural Processing Industry

پوستر اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی، علوم دامی و صنایع تبدیلی کشاورزی

اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی، علوم دامی و صنایع تبدیلی کشاورزی در تاریخ ۶ شهریور ۱۳۹۵ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر همدان برگزار گردید.


 اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی،علوم دامی وصنایع تبدیلی کشاورزی با حمایت مؤثر ارگان ها، سازمان ها و مجامع علمی و دانشگاهی، توسط موسسه علمی وپژوهشی پورسینا ،موسسه کاوشگران علم و دانش بوعلی سینا، گروه علمی وتخصصی کشاورزی وعلوم دامی و مرکز پژوهشی بنیاد همایش و موسسه ISEبرگزار خواهد شد

 

محورهای کنفرانس:

مهندسی کشاورزی
  -     مهندسی تولیدات گیاهی
  -     اصلاح گیاهان باغبانی
  -     تولید محصولات باغبانی
  -     حشره شناسی کشاورزی
  -     بیماری شناسی گیاهی
  -     بیوتکنولوژی کشاورزی
  -     شناسایی و مبارزه با علف های هرز
  -     مدیریت کشاورزی
  -     مهندسی فضای سبز
  -     گیاه‌پزشکی(مدیریت تلفیقی آفات، بیماری‌های گیاهی، علف‌های هرز)
  -     پدافند غیرعامل و امنیت زیستی
   

منابع طبیعی، مرتع و آبخیزداری
  -     آبخیزداری و توسعه پایدار
  -     مرتعداری و منابع طبیعی
  -     حفاظت کیفی و کمی منابع طبیعی
  -     تنوع زیستی و نقش آن در توسعه پایدار

 جنگل و صنایع چوب
  -     جنگداری و مهندسی جنگل
  -     جنگل شناسی و اکولوژی جنگل
  -     فرآورده های چندسازه چوب
  -     حفاظت و اصلاح چوب
  -     بیولوژی و آناتومی چوب
  -     صنایع خمیر و کاغذ
  -     طراحی و مهندسی چوب
  -     مسایل اقتصادی –اجتماعی جنگل


شیلات
  -     تکثیر و پرورش آبزیان
  -     فرآوری محصولات شیلاتی
  -     بوم شناسی آبزیان شیلاتی
  -     صید و بهره برداری آبزیان


مدیریت مناطق بیابانی
  -     آبیاری، مرتع و آبخیزداری مناطق بیابانی
  -     خاک‌شناسی مناطق بیابانی
  -     محیط زیست و منابع طبیعی بیابان
  -     بیابان زدایی، توسعه و عمران مناطق بیابانی


آبیاری و زهکشی
  -     سازه های آبی و مدیریت منابع آب
  -     مهندسی منابع آب
  -     هواشناسی کشاورزی
  -     حفاظت کیفی و کمی منابع آب
  -     افزایش بهره‌وری توزیع، انتقال و مصرف آب
  -     مدیریت آب در مزرعه و پایش منابع آبی
  -     بهره برداری از  آب‌های زیرزمینی و استفاده از منابع آب غیر متعارف
  -     روش‌های نوین در آبیاری و زهکشی

زراعت و اصلاح نباتات
  -     اصلاح نباتات
  -     زراعت
  -     علوم و تکنولوژی بذر
  -     کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)

 مهندسی اقتصاد کشاورزی
  -     سیاست و توسعه کشاورزی
  -     اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی
  -     اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
  -     بازاریابی محصولات کشاورزی
  -     اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی
  -     نقش نظام اقتصادی و بیمه‌ای در توسعه کشاورزی


علوم باغبانی
  -     گیاهان دارویی، ادویه‌ای و نوشابه‌ای
  -      باغبانی میوه‌کاری
  -     باغبانی سبزی‌کاری
  -     پرورش گیاهان زینتی
  -     فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
  -     فیزیولوژی و اصلاح سبزی‌ها
  -     فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاه زینتی
  -     فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی– ادویه‌ای و عطری
  -     فیزیولوژی و فنّاوری پس از برداشت محصولات باغبانی
  -      بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی محصولات باغبانی
 

ترویج و آموزش کشاورزی
  -     ترویج و آموزش کشاورزی
  -     آموزش بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در کشاورزی
  -     بهینه‌سازی فرایند تولید محصولات کشاورزی
  -     آموزش و گذر از کشاورزی مرسوم به کشاورزی ارگانیک
  -      کاربرد داده‌های رقومی ماهواره ای در شناسایی، پایش و مدیریت محصولات کشاورزی
  -      کاربرد IT  و ICT  در ترویج و توسعه کشاورزی

 
علوم خاک

  -    شیمی و حاصلخیزی خاک
  -    فیزیک و حفاظت خاک
  -    بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
  -    پیدایش، رده‌بندی و ارزیابی خاک

علوم دام و طیور
  -     اصلاح نژاد دام
  -     تغذیه دام، طیور و نشخوارکنندگان
  -     مدیریت دامپروری
  -     فیزیولوژی دام و طیور
  -     تولید طیور(پرورش و مدیریت)


مهندسی صنایع غذایی
  -     صنایع غذایی
  -    علوم مواد غذایی
  -    زیست فنّاوری مواد غذایی

 
مکانیزاسیون کشاورزی و مکانیک بیوسیستم

  -     طراحی و ساخت
  -     انرژی‌های تجدیدپذیر
  -     فناوری پس از برداشت
  -     مدیریت و تحلیل سامانه‌ها
  -     انرژی، بازیافت و مدیریت پسماند
 

توسعه روستایی
  -     معماری، مسکن و بهسازی روستایی
  -     آسیب شناسی توسعه پایدار روستایی
  -     نقش برنامه‌ریزی، مدیریّت و سازمان‌های محلّی در توسعة روستایی
  -     گردشگری، اقتصاد و توسعه پایدار روستایی
  -     مسایل اجتماعی و جامعة روستایی ایران
  -     نقش فن‌آوری‌های نوین در توسعة نواحی روستایی
 

دیگر موضوعات مرتبط با توسعه کشاورزی، منابع طبیعی ، علوم دامی وصنایع تبدیلی