نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

19th International Power System Conference

نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق در تاریخ ۲ آذر ۱۳۸۳ تا ۴ آذر ۱۳۸۳ توسط شرکت توانیر و شرکت متن در شهر تهران برگزار گردید.


مقالات پذیرش شده در نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق