اولین همایش ملی بافت میانی شهرهای ایران

اولین همایش ملی بافت میانی شهرهای ایران

اولین همایش ملی بافت میانی شهرهای ایران

اولین همایش ملی بافت میانی شهرهای ایران در تاریخ ۹ اردبهشت ۱۳۹۵ توسط مرکز خلاقیت و نوآوری شهرداری اصفهان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اصفهان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

-مباحث نظری و مفهوم شناسی بافت میانی شهرها
-بافت میانی شهرها و ابعاد مدیریتی
-بافت میانی شهرها - چالش ها  و راهکارها
-بافت میانی شهرها- ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
-بافت میانی شهرها – توسعه پایدار و ابعاد زیست محیطی
-بافت میانی شهرها و ابعاد کالبدی- فضایی
- بافت میانی شهرها و گردشگری
-بافت میانی شهرها و الگوی شهر ایرانی‌- ‌اسلامی
-بافت میانی شهرها و سایر عناوین مرتبط

زیر محورهای همایش:
 مباحث نظری و مفهوم شناسی بافت میانی شهرها
- سیر تحولات
- زمینه های استحاله و تغییرات
- رویکردها، شیوه ها و راهکارهای مداخله
- سیر اندیشه ها

 بافت میانی  شهرها و  ابعاد مدیریتی
- بررسی الگوی مدیریتی و ظرفیت سازی در توسعه پایدار بافت میانی شهرها
- شیوهای نوین مدیریت در بافت میانی شهرها
- مدیریت بحران در بافت میانی شهرها
- ملاحظات پدافند غیر عامل در بافت میانی شهرها 
- جایگاه مدیریت واحد شهری در نوسازی پیوسته و منسجم بافت میانی شهرها
- تجارب جهانی برنامه ریزی و طراحی شهری در بافت میانی شهرهای جهان

بافت میانی شهرها - چالش ها  و راهکارها
- چالش های شهرنشینی نوین در بافت میانی شهرها
- چالش های هویت در بافت میانی شهرها و راهکارهای احیاء آن
- چالش های زیست محیطی در بافت میانی شهرها 
- چالش های اقتصادی در بافت میانی شهرها 
- چالش های حقوقی در بافت میانی شهرها 
- چالش های بومی گرایی در بافت میانی شهرها 
- راهکارهای انسجام بخش در بافت میانی شهرها
- راهکارهای تجدید حیات شهری در بافتهای میانی

بافت میانی  شهرها- ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
- ارزیابی الگوهای مشارکت مردمی در بافت های میانی شهری
‌- محدودیت ها و فرصت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بافت میانی شهرها - با تأکید بر نمونه شهر اصفهان
- ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بافت میانی شهرها
- الگوهای اجتماعی سکونت در بافت میانی شهرها
- تأثیر نوسازی بافت های میانی در تحرک اقتصاد شهری
- روش های تأمین منابع مالی جهت تحقق طرح های توسعه شهری و بازآفرینی بافتهای تاریخی و میانی شهری

بافت میانی شهرها – توسعه پایدار و ابعاد زیست محیطی
- توسعه پایدار بافت میانی شهرها
- موانع و محدودیتها و شاخص های توسعه شهری پایدار در بافت میانی شهرها
- ارزیابی توانها و ظرفیت های طبیعی و محیطی در بافت میانی شهرها
- مدیریت زیست محیطی بافت میانی شهرها

بافت میانی شهرها و ابعاد کالبدی- فضایی
- الگوها و رویه های ساخت و ساز مسکونی در بافت میانی شهرها 
- معیارهای سنجش و اندازه گیری میزان انسجام و پیوستگی ساخت و ساز در بافت میانی شهرها 
- روش های کنترل، نظارت ، هدایت و پایش ساخت و ساز در بافت میانی شهرها
- کاربرد موارد و مصالح جدید و فن آوری نوین ساخت و ساز بافت میانی شهرها
- اهمیت بازخوانی رویه های ساخت و ساز در شهرها و تطابق آنها با تحولات نوین
- امکان سنجی توسعه کاربری ها و جانمایی کارکردهای جدید در بافت میانی شهرها
- عوامل مؤثر بر توسعه کالبدی بافت میانی شهرها
- سیما و منظرشهری در بافت میانی شهرها

 بافت میانی شهرها  و گردشگری
- محدودیت ها و فرصت های گردشگری در بافت میانی شهرها 
- بهسازی و نوسازی بافت میانی شهرها و تأثیر آن در توسعه گردشگری
- راهبردهای نوین گردشگری و توسعه پایدار در بافت میانی شهرها
- گرافیک محیطی و طراحی شهری در گردشگری در بافت میانی شهرها 

بافت های میانی شهرها و الگوی شهر ایرانی‌- ‌اسلامی
- شیوه ها و الگوهای حفظ و نگهداری و ارتقاء ارزش های ایرانی و اسلامی در بافت میانی شهرها
-  احیای بافت میانی شهرها با رویکرد الگوی ایرانی- اسلامی
- موانع و محدودیتها و شاخص های توسعه الگوی شهر ایرانی- اسلامی در بافت میانی شهرها

بافت های میانی شهرها و سایر عناوین مرتبط