هشتمین همایش زبان‌شناسی ایران

هشتمین همایش زبان‌شناسی ایران

8th Conference on Iranian Linguistics

هشتمین همایش زبان‌شناسی ایران در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۱ تا ۲۵ بهمن ۱۳۹۱ توسط دانشگاه علامه طباطبایی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، انج در شهر تهران برگزار گردید.


هشتمین همایش زبان‌شناسی ایران با همکاری دانشگاه علامه طباطبایی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، انجمن زبان‌شناسی ایران و فرهنگستان زبان و ادب فارسی در محل دانشکدة ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه علامة طباطبائی برگزار می‌شود.

محورهای همایش

 • آواشناسی
 • واج‌شناسی
 • صرف
 • نحو
 • رده‌شناسی زبان
 • معنی‌شناسی
 • زبان‌شناسی نظری
 • زبان‌شناسی کاربردی
 • نشانه‌شناسی
 • کاربردشناسی زبان و تحلیل گفتمان
 • ترجمه‌شناسی
 • آموزش زبان فارسی
 • زبان‌شناسی رایانه‌ای
 • فرهنگ‌نگاری
 • اصطلاح‌شناسی
 • عصب‌شناسی زبان
 • روان‌شناسی زبان
 • زبان‌شناسی شناختی
 • جامعه‌شناسی زبان
 • گونه‌های زبان فارسی
 • زبان‌ها و گویش‌های محلی ایران
 • تداخل و برخورد زبانی
 • زبان‌شناسی تاریخی-تطبیقی
 • زبان‌های ایرانی کهن
 • تکوین زبان فارسی
 • نقش زبان و ادب فارسی در گسترش فرهنگ و تمدن اسلامی.

شورای برگزارکننده

 • دکتر محمد دبیرمقدم: دانشگاه علامه طباطبایی. دبیر همایش
 • دکتر سیدمصطفی عاصی: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • دکتر ویدا شقاقی: دانشگاه علامه طباطبایی. رییس انجمن زبانشناسی ایران
 • دکتر ارسلان گلفام: دانشگاه تربیت مدرس
 • دکتر یحیی مدرسی: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

شورای علمی

 • دکتر فردوس آقاگل‌زاده: دانشگاه تربیت مدرس
 • دکتر حمیدرضا آیت‌الهی: دانشگاه علامة طباطبائی و رییس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • دکتر محمود بی‌جن‌خان: دانشگاه تهران
 • دکتر یداله ثمره: عضو پیوستة فرهنگستان زبان و ادب فارسی
 • دکتر فریده حق‌بین: دانشگاه الزهرا
 • دکتر محمد دبیرمقدم: دانشگاه علامة طباطبائی و عضو پیوستة فرهنگستان زبان و ادب فارسی
 • دکتر محمدتقی راشد محصل: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • دکتر محمدرضا رضوی: فرهنگستان زبان و ادب فارسی
 • دکتر شهلا رقیب‌دوست: دانشگاه علامة طباطبائی
 • دکتر ویدا شقاقی: دانشگاه علامة طباطبائی
 • دکتر مهرنوش شمس‌فرد: دانشگاه شهید بهشتی
 • دکتر علی اشرف صادقی: عضو پیوستة فرهنگستان زبان و ادب فارسی
 • دکتر رضامراد صحرایی: دانشگاه علامة طباطبائی
 • دکتر کورش صفوی: دانشگاه علامة طباطبائی
 • دکتر سیدمصطفی عاصی: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • دکتر رضا غفارثمر: دانشگاه تربیت مدرس
 • دکتر فرزانه فرحزاد: دانشگاه علامة طباطبائی
 • دکتر فریبا قطره: دانشگاه الزهرا
 • دکتر علیرضا قلی‌فامیان: دانشگاه پیام نور
 • دکتر عالیه کرد زعفرانلوکامبوزیا: دانشگاه تربیت مدرس
 • دکتر غلامحسین کریمی دوستان: دانشگاه تهران
 • دکتر ارسلان گلفام: دانشگاه تربیت مدرس
 • دکتر کامبیز محمودزاده: دانشگاه علامة طباطبائی
 • دکتر یحیی مدرسی: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • دکتر گلناز مدرسی قوامی: دانشگاه علامة طباطبائی
 • دکتر مجتبی منشی‌زاده: دانشگاه علامة طباطبائی

شورای اجرایی

 • دکتر ویدا شقاقی: دانشگاه علامة طباطبائی
 • دکتر کورش صفوی: دانشگاه علامة طباطبائی
 • دکتر رضامراد صحرایی: دانشگاه علامة طباطبائی
 • دکتر سپیده عبدالکریمی: انجمن زبان شناسی ایران
 • دکتر شهرام مدرس خیابانی: دانشگاه آزاد اسلامی(واحد کرج)
 • دکتر گلناز مدرسی قوامی: دانشگاه علامة طباطبائی