نهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی ایران

نهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی ایران

9th Iranian National Conference on Welding and Inspecti

نهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی ایران در تاریخ ۱ آبان ۱۳۸۷ تا ۲ آبان ۱۳۸۷ توسط انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب در شهر اصفهان برگزار گردید.