هشتمین کنفرانس داده کاوی ایران

هشتمین کنفرانس داده کاوی ایران

The 7th Iran Data Mining Conference

پوستر هشتمین کنفرانس داده کاوی ایران

هشتمین کنفرانس داده کاوی ایران در تاریخ ۱۱ آذر ۱۳۹۳ تا ۱۲ آذر ۱۳۹۳ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس داده کاوی ایران در شهر تهران برگزار گردید.