سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی

سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی

The Third National Conference of Sustainable Rural Development

سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۳۹۳ تا ۲۳ مرداد ۱۳۹۳ توسط موسسه آموزش عالی عمران و توسعه در شهر همدان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی