ششمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

ششمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

6th Conference on Human Resources Development

ششمین کنفرانس توسعه منابع انسانی در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۳۸۹ تا ۱۲ مرداد ۱۳۸۹ توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی در شهر تهران برگزار گردید.