همایش ملی حاکمیت و دولت شایسته در ایران 1404

همایش ملی حاکمیت و دولت شایسته در ایران 1404

همایش ملی حاکمیت و دولت شایسته در ایران 1404 در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۸۹ توسط در شهر دانشگاه آزاد واحد شهر ری برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی حاکمیت و دولت شایسته در ایران 1404